Lumpsum regeling scholen

12 juli 2023

Per 1 januari 2023 is de wet ‘Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs’ van toepassing voor de berekening van de lumpsumgelden voor de scholen. Zorg dus tijdig voor een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding voor cultuureducatie, zodat dit meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan en in de meerjarenbegroting.

De scholen ontvangen een basisbedrag per school en een bedrag per aantal leerlingen. Dit heet de Lumpsum. Daar komen nog een beperkt aantal aanvullende regelingen bij, die zich richten op de locatie en situatie van de school en de specifieke achtergronden van bepaalde leerlingen.

Zorg voor een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding voor cultuureducatie. Benadruk daarbij dat er binnen de lumpsum ook budget opgenomen is dat eerder geoormerkt was voor cultuureducatie. Gebruik eventueel de bedragen die in het verleden werden gehanteerd voor de Velo (vereenvoudigde Londo) gelden en de Regeling prestatiebox (in 2021 was dit € 111,53 per school en € 4,65 per leerling, dat kan je voorlopig aanhouden) Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan en in de meerjarenbegroting. Dit geld kan worden besteed aan culturele activiteiten, de aanschaf van een methode, materiaal of scholing voor het personeel over cultuureducatie.

Aanvullend komt er  16,86 euro, inclusief 3 euro per leerling voor museumbezoek, bij door de overheveling van de prestatieboxgelden naar de lumpsum. Het ministerie wil zicht houden op dit specifieke budget voor cultuureducatie, ook om de aandacht voor cultuureducatie vast te houden. Daarvoor zal het ministerie via monitoring en vragenlijsten de komende jaren scholen bevragen over de inzet op dit gebied.

CmK gelden

Iedere school heeft ook jaarlijks een bedrag  te besteden voor verdieping en verduurzaming van cultuureducatie. (Een bedrag wat gereserveerd staat bij Cultuurbox). Dat kan je ook meenemen in een meerjarenplan/begroting.

Lokaal Kunstmenu Boxtel

Ieder jaar reserveert je directeur een bedrag van € 8,00 per leerling voor het gezamenlijk Lokaal Kunstmenu. Dit bedrag staat los van het CmK budget wat je als school te besteden hebt.

Belangrijk

Vanaf 1 januari 2023 krijgen basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs een basisbedrag per leerling en school. Schoolbesturen kunnen dit geld naar eigen inzicht besteden. Ook wordt het hele bedrag vanaf dat moment per kalenderjaar vastgesteld.

Tip voor cultuurcoördinatoren

Maak een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding van het bedrag dat bestemd is voor cultuureducatie. Leg dit tijdig voor aan de directie zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan en in de meerjarenbegroting.

Meest recent info filmpje van Robin Brugman ( ICC basiscursus 2023)

https://youtu.be/rRVA0Do-axM